Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Wat is een ruimtelijk structuurplan?

Dit beleidsdocument geeft het kader aan voor de gewenste ruimtelijke structuur, vertrekkend vanuit de bestaande ruimtelijke, sociale en economische structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. 

Het plan doet geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen.

Ruimtelijk Structuurplan Huldenberg

Het gemeentebestuur formuleerde principes en krachtlijnen voor de toekomstige ruimtelijke ordening in onze gemeente in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Op termijn kan de gemeente door opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPS) de acties opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verder uitwerken. Eventueel kan het bestuur het gewestplan laten wijzigen om de beleidsopties die werden vooropgesteld te realiseren, op voorwaarde dat ze beantwoorden aan de doelstellingen geformuleerd in het structuurplan.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Huldenberg werd op 28 februari 2013 door de gemeenteraad definitief aanvaard en op 16 mei 2013, mits beperkte aanpassingen, goedgekeurd door de Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), het vaststellingsbesluit en het goedkeuringsbesluit liggen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening, tijdens de openingsuren van de dienst.

pdf bestandGemeentelijk_ruimtelijk_structuurplan.pdf (8.95 MB)

Contact

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 302 43 30
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.