Retributies en belastingen

Belastingen

Een belasting is een eenzijdig opgelegd heffing aan personen en firma's die op het grondgebied van Huldenberg gevestigd zijn of er belangen hebben. De belastingplichtige haalt geen direct voordeel uit de belasting.

Je kan bij de financiële dienst inlichtingen inwinnen als je twijfelt aan de juistheid van de belastingtarieven of van bepaalde gegevens. Bezwaar tegen belastingen moet ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen binnen de drie maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Retributies

Een retributie is een vergoeding die de gemeente Huldenberg vraagt voor het verstrekken van een dienst waar de burger zelf heeft om heeft gevraagd, eventueel stilzwijgend. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

Contact

Belastingen
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.