Paraadt Participatiereglement

Wilt u graag meedenken over de opmaak van een participatiereglement voor Huldenberg? En kunt u zich daarvoor vrijmaken op maandag 20 januari om 20:00 in de raadzaal van het gemeentehuis? Stuur dan een mailtje naar participatie@huldenberg.be en geef daarbij aan of u al dan niet bestuurslid bent van een bestaande adviesraad. Zijn er meer dan de vooropgestelde 21 kandidaten? Dan gaan we over tot een loting. In elk geval respecteren we een tweederde-genderverhouding.
 

Die oproep lanceerde het lokaal bestuur op 10 januari 2020 via zijn website en sociale media. Er volgde meteen ook een e-mailing naar Huldenbergenaren die zich in het verleden actief toonden in deze of gene adviesraad én naar de 133 respondenten die in de enquête Helemaal Huldenberg positief antwoorden op de vraag om actief betrokken te worden bij participatie-initiatieven in onze gemeente.

Elk lokaal bestuur is wettelijk verplicht om een participatiereglement op te stellen. Daarin tekent het zijn eigen participatiebeleid uit. Voor de bestuursploeg van Huldenberg vormde de opmaak van dat reglement tegelijk een uitgelezen opportuniteit om inwoners, bestaande adviesorganen en andere actoren van meet af aan actief te betrekken.

13 kandidaten tekenden in: 8 mannen, 5 vrouwen

Doel

Het startpunt was de kadernota Participatie 2.0 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad en OCMW-raad van 18 december 2019. Los van een aantal onwrikbare participatieprincipes liet het schepencollege het nieuwe burgerpanel vrij in zijn advies om aanbevelingen, suggesties en andere opmerkingen te geven. Daarnaast vroeg het bestuur het advies over een reeks concrete vragen. Die vragenlijst sloot geen andere vragen of voorwaarden uit.

pdf bestandCBS - opstart participatietraject voor nieuw participatiereglement (384 kB)

Traject

 • 18 december 2019: gemeente- en OCMW-raad keuren kadernota Participatie 2.0 goed
 • 9 januari 2020: burgemeester, schepenen, participatiemedewerkers en inwoners ontmoeten elkaar tijdens debat- en infoavond in cultuurzaal Den Elzas
 • 10 januari 2020: oproep via e-mailing, website en sociale media
 • 20 januari 2020: startvergadering met de 13 leden van de Paraadt Participatiereglement
 • 5 februari 2020: Paraadt Participatiereglement klopt ontwerptekst voor het participatiereglement af. Dat advies wordt integraal gevolgd door het schepencollege op twee punten na:

  Voorstel: Art. 36. Opnemen van de zin: "Leden van een adviesraad moeten inwoners van Huldenberg zijn".
  Reglement: De zin wordt niet overgenomen in het reglement.
  Argumentatie: In adviesraden zitten soms vertegenwoordigers van organisaties die een werking hebben in Huldenberg, maar die daarom zelf niet in Huldenberg wonen. Onafhankelijke burgers die niet in Huldenberg wonen en toch deel willen uitmaken van een adviesraad moeten, net als inwoners van Huldenberg, een korte motivatie schrijven waarin naast het omschrijven van de interesse voor een bepaalde adviesraad ook de band met Huldenberg aan bod komt.

  Voorstel: Art. 41. §1: "Het ambtshalve bijwonen van de vergaderingen".
  Reglement: "Het bijwonen van de vergaderingen op uitnodiging van de contactpersoon van de adviesraad"
  Argumentatie: Het nieuwe participatiereglement wil de nadruk leggen op de onafhankelijkheid van de adviesraden. Daarom worden de taken van de toegewezen ambtenaar afgelijnd en mag de adviesraad ook in volle onafhankelijkheid ervoor kiezen de ambtenaar niet uit te nodigen op elke vergadering.
   
 • 30 april 2020: gemeente- en OCMW-raad keuren participatiereglement goed

Verslag

pdf bestandParaadt Participatiereglement van 20 januari 2020 (met extra feedbackronde via e-mail) (184 kB)

Paraadt participatiereglement afbeelding van bord bebouwde kom

Contact

Participatie
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.