Participatie in Huldenberg: waar staan we?

  • 3 maart 2020

Eind december keurde de gemeenteraad de krijtlijnen goed waarbinnen participatieve projecten in Huldenberg vorm kunnen krijgen. Hoe maak je als inwoner die burgerparticipatie nu concreet? Dat staat uitgetekend in het nieuwe participatiereglement. Ook daarvoor koos het bestuur om in dialoog te gaan: na een publieke oproep adviseerden de dertien leden van de allereerste Paraadt het bestuur over kwesties als de genderverhouding, de rol van mandatarissen of gemeenteambtenaren, de vergaderfrequentie…

Inspraak en participatie

Het participatiereglement legt de spelregels voor burgerparticipatie in Huldenberg vast. Het beschrijft nagenoeg alle mogelijkheden en kanalen waarop burgers inspraak en participatie in het beleid hebben. Dat staat niet in steen gebeiteld: het is de bedoeling om het reglement regelmatig te evalueren en zo nodig aan te passen. Na het advies van de allereerste Paraadt, een dertienkoppig burgerpanel dat erover brainstormde, ligt de ontwerptekst voor op de gemeente- en OCMW-raad van 19 maart 2020.

Verplichte adviesraden

In de nieuwe setting gaan de wettelijk verplichte adviesraden verder op hun elan en behouden hun werking. Anders dan bij de nieuwe participatieraden blijft de thematisch betrokken ambtenaar nauw verbonden: hij of zij woont de vergaderingen bij op uitnodiging en blijft een belangrijke operationele schakel tussen de raden en het bestuur. De looptijd van de adviesraden valt in principe samen met die van de legislatuur. Zodra het nieuwe reglement er formeel is, doet het bestuur opnieuw een publieke oproep tot kandidaatstelling voor de nieuwe verplichte adviesraden: de jeugdraad, de cultuurraad, de sportraad en het lokaal overleg kinderopvang (LOK). Aarzel niet om je interesse in deze of gene raad alvast te signaleren aan participatie@huldenberg.be.

Nieuwe participatieraden

Ook los van de verplichte adviesraden kunnen burgers zich verenigen rond een thema of een bepaald project. In het voorliggende reglement zijn die participatieraden ofwel burgerinitiatieven die door het bestuur worden ondersteund, ofwel initiatieven van het bestuur zelf. In beide gevallen moeten minstens zeven leden achter het initiatief staan. Burgerinitiatieven hebben geen maximumaantal leden, bij initiatieven van het bestuur wordt wel een maximum van 21 leden gehanteerd. De nieuwe participatieraden krijgen een gemeenschappelijke noemer: Paraadt.

Reflectieperiode voor niet-verplichte raden

De niet-verplichte adviesraden zoals de gezondheidsraad, de seniorenraad, de milieuraad, de verkeersraad en de landbouwraad kunnen in de toekomstige setting een doorstart maken en zich laten erkennen als nieuwe Paraadt-participatieraad. Daarvoor leggen ze hun doelstelling en ledenlijst voor aan het schepencollege. Ze werken onafhankelijk van het bestuur hoewel ook zij er een nauw contact met de thematisch betrokken ambtenaar op kunnen nahouden. En ze krijgen ook ondersteuning van de participatieambtenaar.

Het bestuur neemt zich voor om de bestaande niet-verplichten adviesraden een reflectieperiode te geven en zelf voorlopig geen initiatieven te nemen om kandidaten op te roepen voor Paraadt-participatieraden rond gezondheid, senioren, milieu, verkeer en landbouw. Het wil mogelijke initiatieven in de richting niet de pas afsnijden. Het bestuur wil wél al een oproep doen tot kandidaatstelling voor een nieuwe Paraadt Lokaal Mondiaal Beleid.

Contact

Participatie
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.